بانک تحقیق و مقالات


+ آنتن (روش تحقیق)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                               1

فصل اول                                                                                                                    3

طرح تحقیق                                                                                                                 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                  6

اهداف کلی تحقیق                                                                                    6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                  8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد                                                                              11

الف) آنتن هرتز                                                                                        11

ب) آنتن مارکنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                                 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک)                                                                             12

ث) آنتن V معکوس                                                                                  12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                                16

ح) آنتن حلزونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                               17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                            18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                             19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                               22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                                   22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                               23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                 23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                                       24

مقاومت پرتو افکنی  آنتن                                                                                      25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                  26

طول موثر آنتن                                                                                        27

پهنای نوار فرکانس آنتن ها                                                                           27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                  28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                           30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                           31

اندازه آنتن                                                                                             31

نصب آنتن ها                                                                                          31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                      32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                              33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                  34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                       35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                            37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                               37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                              37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                             37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                              39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                              39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                   41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                  42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                  42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                          46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                  46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                                                          47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                                                      47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                       49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                              49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                              51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                              52

فصل چهارم                                                                                                               55

آنتن های هوشمند                                                                                                      55

 بخش اول                                                                                                                    56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                       56

تداخل هم کانال                                                                                       57

اثرات محوشدگی                                                                                                57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                        60

4- الف - 2: مدلهای کانال                                                                            62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model                                                              62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                              63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                           64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)             65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                              65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                              66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                       67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                     68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                           68

انواع آنتن های هوشمند                                                                              70

4-الف-4:ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                              74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                        75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                         76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                               77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                        80

 4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                      81

مثال 1-4                                                                                              85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده                                                                             88

بخش دوم                                                                                                                     89

آنتن های آرایه فازی                                                                                                    89

4-ب-1:تاریخچه                                                                                       89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)                                                  90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)                                                  90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                     92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                 93

فصل پنجم                                                                                                                  95

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                            96

منابع                                                                                                    97

 

برای خرید اینجــــــا کلیک کنید

نویسنده : امیر ; ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٩
comment نظرات () لینک

+ پروژه آمار ـ میزان تماشای تلویزیون در افراد 20ص

مقدمه

محاسبات سوا ل1

نمودار های میزان بیکاری افراد در یک روز ( سوال اول )

نمودار چند ضلعی فراوانی نسبی مدت زمان بیکاری افراد در یک روز

محاسبات شماره 2

محاسبات سوال 3

نمودار های میزان تماشای تلویزیون در یک روز ( سوال 3 )

نمودار چند ضلعی تماشای تلویزیون در یک روز

محاسبات سوال 4

محاسبات سوال 5

نمودار های میزان علاقه مردم به شبکه های تلویزیونی سوال 5

محاسبات سوال 6

محاسبات سوال 7

محاسبات سئوال 8

محاسبات سئوال 9

نتیجه گیری

 


برای خرید این پروژه اینجـــــــاکلیک کنید

نویسنده : امیر ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۸
comment نظرات () لینک

+ علاقه جوانان به سفر خارج (پروژه آمار)

فهرست مطالب 

خلاصه .............................................. 1

مقدمه ............................................. 2

جمع آوری داده ها.................................... 3

ارزیابی مشکلات ..................................... 7

نتایج.............................................. 7

جداول ............................................. 9

نمودارها............................................ 12

نتیجه گیری..........................................14

 

برای خرید این پروژه اینجــــــا کلیک کنید


* توجه داشته باشید که بعد از تایید پرداخت پروژه به ایمیل شما ارسال می شود

نویسنده : امیر ; ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۱
تگ ها: پروژه آمار
comment نظرات () لینک