بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۳/٧/٢٤

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول ........................................................................................................  1

مقدمه .........................................................................................................................  2

زیربنای نظری تحقیق ..................................................................................................  5

تعارض و ماهیت آن ...................................................................................................  5

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی .............................................................  9

دیدگاه سنتی .............................................................................................................   9

دیدگاه کثرت گرا ...................................................................................................  10

دیدگاه تعامل گرا......................................................................................................  10

تعارض و اثرات اصلی تعارض ..................................................................................  11

تعارض و جنبه های منفی آن ....................................................................................  11

تعارض و جنبه های مثبت آن ....................................................................................  12

انواع تعارض ............................................................................................................  13

تعارض درون فردی..................................................................................................  14

تعارض بین فردی ....................................................................................................  15 

تعارض بین گروهی .................................................................................................  15

تعارض بین سازمانی ................................................................................................  16

علل ایجاد تعارض در سازمان ها ...............................................................................  16

تعارض و تغییر .........................................................................................................  19

تعاض در اثربخشی سازمان ......................................................................................  20

راهبردهای پیشگیری از تعارض ................................................................................  20

راهکارهای رفع تعارض ............................................................................................  21

سبک های مدیریت تعارض ....................................................................................  23

راهبردهای مدیریت تعارض ....................................................................................  24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چانه زنی ................................................................................................................  28

میانجی گری .........................................................................................................  30

حکمیت..............................................................................................................  30

خلاصه بحث تعارض ..........................................................................................  30

هوش عاطفی .......................................................................................................  31

تعریف هوش عاطفی ...........................................................................................  32

ریشه های تاریخی هوش عاطفی ............................................................................  34

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی .....................................................................  36

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی .............................................................  38

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر .........................................................................  38

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی ...............................................................  38

هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن ...................................................................  38

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن ...............................................................  40

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن ............................................................  40

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن ...................................................................  41

مؤلفه خودآگاهی ...................................................................................................  41

مؤلفه مدیریت خود .....................................................................................  42

مؤلفه آگاهی اجتماعی ..................................................................................  43

مؤلفه مهارت های اجتماعی ..........................................................................  44

مؤلفه خودانگیزی ...........................................................................................  46

توجه معاصر به هوش عاطفی ..................................................................  47

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک ..................  48

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی.......................................  49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین ..........................................................  50

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ........................................................  52

هوش عاطفی در محل کار ...................................................................................  54

خلاصه بحث هوش عاطفی .............................................................................  58

ارتباطات (مهارت های ارتباطی) .........................................................................  59

چهارچوب مفهومی ارتباطات ..................................................................  60

هدف ارتباط ..........................................................................................  62

اهمیت ارتباطات .........................................................................................   63

فرایند ارتباطات .........................................................................................  64

انواع ارتباطات ............................................................................................  66

مهارت های ارتباطی مدیران ..................................................................  66

تعریف مهارت های ارتباطی .........................................................................  67

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن .................................................................  67

مهارت کلامی ....................................................................................................................  67

مهارت بازخورد ............................................................................................  69

مهارت شنود مؤثر .............................................................................................  70

خلاصه بحث ارتباطات ....................................................................................  71

الگو (مدل) .....................................................................................................  72

نظریه های الگوسازی .....................................................................................  73

انواع الگو (مدل)................................................................................................  74

بیان مسأله ..........................................................................................................  76

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................  78

اهداف تحقیق .............................................................................................  80

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

هدف کلی تحقیق ....................................................................................................  80

اهداف ....................................................................................................................  80

فرضیه های تحقیق ..................................................................................  81

فرضیه های اصلی .............................................................................................  81

فرضیه های فرعی ..........................................................................................  81

پیش فرضهای تحقیق ............................................................................................  81

محدودیت های تحقیق ...............................................................................  82

تعریف واژه ها و اصطلاحات .........................................................................  83

            فصل دوم پیشینه تحقیق ..............................................................................  86

مقدمه ..................................................................................................................  87

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور .......................................................  87

تحقیقات انجام شده در خارج کشور .....................................................................  91

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ................................................................  97

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ...........................................................  98

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ...........................................................  103

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ..................................................................  107

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ...................................................................  108

فصل سوم روش شناسی تحقیق ...........................................................  110

مقدمه................................................................................................................  111

جامعه آماری ....................................................................................................  111

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

نمونه تحقیق .......................................................................................................  111

انتخاب حجم نمونه لازم ..................................................................................... 112

متغیرهای تحقیق ................................................................................................... 113

ابزار و وسیله تحقیق ................................................................................................ 114

نحوه امتیاز دهی .................................................................................................... 114

پایایی پرسشنامه های تحقیق ................................................................................... 115

نحوه جمع آوری اطلاعات ................................................................................... 117

روش های آماری .............................................................................................. 117

رعایت مسائل اخلاقی .......................................................................................... 118

 

برای خرید این پروژه اینجــــــاکلیک کنید

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :